Sanctionarea disciplinara

Standard
4

Absentarea de la locul de munca a salariatilor, fara anuntarea si motivarea acestei absentari, constituie o abatere disciplinara si poate aduce consecinte grave asupra angajatului. Practic, prin aceasta absentare neanuntata, salariatii incalca dispozitiile prevazute in contractul individual de munca incheiat cu acel angajator.

Ca urmare a absentelor nemotivate ale salariatilor, angajatorul poate aplica sanctiuni disciplinare.

Potrivit art. 248 din Codul Muncii, sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt: 

 • avertismentul scris; 
 • retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile; 
 • reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%; 
 • reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%; 
 • desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. 

Sub sanctiunea nulitatii absolute, nicio masura, cu exceptia avertismentul scris, nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile. 

In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii. 

Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.

Ce informatii trebuie sa contina decizia de sanctionare?

In decizie se cuprind in mod obligatoriu urmatoarele aspecte: 

 • descrierea faptei care constituie abatere disciplinara; 
 • precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat; 
 • motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea; 
 • temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica; 
 • termenul in care sanctiunea poate fi contestata; 
 • instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata. 

Atentie ! Absentele nemotivate de la munca si concediile fara plata sunt scazute din vechimea in munca.

Pentru perioadele de absenta, angajatorii nu vor fi obligati sa plateasca salariul si contributiile sociale ale angajatului. 

Baza legala: Codul Muncii

 

15 filiale ROMARM, ar putea trece de la Ministerul Economiei la Ministerul Apărării Naționale

Standard

Proiect de ordonanță de urgență,inițiat recent,de Guvernul României pentru modificarea și completarea unor prevederi din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, obiectiv important pentru revigorarea acestui sector strategic cuprins în Programul de guvernare          2018 – 2020.lege


Potrivit actului normativ, care urmează a fi introdus spre dezbatere pe ordinea de zi, a unei apropiate ședințe a Executivului, Ministerul Apărării Naționale va deveni instituția în coordonarea sau sub autoritatea căruia vor funcționa operatorii economici cu capital integral și/sau majoritar de stat, direct sau indirect, din industria națională de apărare. Mai clar, Compania Națională ROMARM S.A. cu cele 15 filiale subordonate v-a ieși de sub tutela Ministerului Economiei și va trece la M. ApN, care va fi abilitat să autorizeze operatorii economici în domeniu și să ateste dreptul acestora de a efectua operațiuni cu produse militare, sensibile și strategice.

Sunt exceptate de la aplicarea ordonanței de urgență: Regia Autonomă ,,Rasirom”, Compania națională ,,Romtehnica” S.A. și filialele sale, operatorii economici cu capital integral și/sau majoritar de stat aflați direct sau indirect în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Apărării Naționale, precum și instituțiile de credit prevăzute prin Legea nr. 227/2007. Ansamblul de reguli care guvernează sistemul de administrare și control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre întreprinderea publică tutelară și organele întreprinderii publice, dintre consiliul de administrație sau de supraveghere, directori sau directorat, acționari se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naționale, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.În proiectul de ordonanță de urgență se mai precizează faptul că M. Ap. N. preia Direcția industria de apărare din compunerea Ministerului Economiei, cu personalul aferent, care se reorganizează ca direcție generală, structură centrală a Ministerului Apărării. Preluarea personalului se realizează cu menținerea drepturilor salariale avute la data preluării și cu respectarea procedurii și regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului. Salarizarea personalului se va face potrivit prevederilor legale privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Numărul maxim de posturi finanțate, cât și numărul total de posturi ale structurii centrale ale M.Ap.N. se majorează cu numărul de posturi preluat de la Ministerul Economiei, precum și cu un număr de posturi suplimentar aprobat prin hotărâre de Guvern.

De menționat că în cele 15 filiale care lucrează pentru sectorul de apărare activează aproape 6.000 de salariați, din care aproximativ 2.200 desfășoară activitatea la cele două unități cugirene de armament și muniție. Proiectul de ordonanță de urgență a fost transmis spre luare la cunoștință, atât filialelor din domeniu, cât și sindicatelor.

Legal

 

1.1Proiect-de-OUG-de-modificare-si-completare-Legeii-232-2016

1.2NF-la-OUG-de-modificare-a-Legii-232-2016

2.1Proiect HG modificare HG 611 2017

2.2NF Proiect HG modificare HG 611 2017

3.1Proiect HG modificare HG 637 2017 si HG 174 2017

3.2NF proiect HG modificare HG 637 2017 si 174 2017