BNS-Comunicat de presă

Standard

Comunicat de presă – Măsurile fiscale promovate de Guvern consolidează un nou model de distribuire a bunăstării


1Scutirea de impozit pentru veniturile din dividende și reducerea contribuțiilor sociale operate în favoarea mediului economic sunt recuperate prin afectarea nivelul de trai al populației.

La începutul acestei săptămâni, în stilul obișnuit, adică cu maxim două zile înainte, Ministerul Finanțelor Publice a transmis partenerilor sociali spre avizare un proiect de modificare a Codului Fiscal.

Două aspecte atrag atenția în mod special, respectiv: scutirea de impozit a veniturilor din dividende și majorarea accizelor pentru 3 produse – benzină cu plumb, benzină fără plumb și motorină.

Alegerea celor 3 produse nu este deloc întâmplătoare, veniturile din accize colectate la bugetul de stat pentru aceste produse reprezintă aprox 55% din accizele totale colectate într-un an.

Scutirea de impozit pentru dividende înseamnă o pierdere de venituri la bugetul de stat de aprox 1,28 mld. lei/an.

Majorarea accizelor pentru cele 3 categorii de combustibil înseamnă o creștere a veniturilor bugetare cu aprox 3,35 mld lei /an, măsura urmând să fie aplicată începând cu 01.09.2017.

Trebuie spus că în acest moment România și-a aliniat nivelul accizelor prentru toate cele 3 produse la nivelul Directivei Europene 203/96/EC. Această majorare prevăzută de proiectul de Cod Fiscal ridică nivelul accizei peste nivelul minim stabilit de directivă.

Nivelul accizei în euro practicat de România este în acest moment, înainte de creșterea vizată pentru 01.09.2017, unul din cele mai reduse din Europa. Dacă ajustăm nivelul accizelor pentru cele 3 produse cu nivelul de trai din fiecare țară, România este a doua, după Bulgaria, cu cele mai mari niveluri ale accizei, în condițiile în care Bulgaria are accize la toate cele 3 produse vizate, la nivelul minim din Directivă.

În aceste condiții majorarea accizei este complet nejustificată. După modul în care a fost gândită este evident că scopul a fost acela de a avea efect imediat și cât mai relevant posibil, sub aspectul recuperării veniturilor bugetare pierdute ca urmare a facilităților acordate mediului de afaceri.

Efectul creșterii accizelor va fi resimțit rapid în prețul la pompă al carburanților. Dacă avem în vedere că acciza reprezintă aprox 43% din prețul la pompă al benzinei fără plumb și 40% în cazul motorinei, este de așteptat ca de la 1 septembrie prețul la pompă al benzinei și motorinei să crească cu aprox 10%, în cazul în care comercianții nu vor mai face și alte ajustări decât cele rezultate din creșterea accizei. Creșterea prețurilor nu se va opri însă aici, 10% va fi creșterea directă și imediată. Până la sfârșitul anului estimăm că populația va resimți un efect suplimentar al acestei măsuri, prin creșterea prețurilor pentru alte  produse și servicii pentru a căror distribuție se folosesc mijloacele de transport.

În nenumărate rânduri Guvernul și-a justificat deciziile prin invocarea prevederilor Programului de Guvernare, menționând că populația a votat pentru acest program. Majorarea accizelor nu este menționată în Programul de Guvernare, nimeni nu a votat pentru creșterea prețurilor la carburanți ca urmare, în logica Guvernului aplicată până în prezent, o astfel de măsură nu ar trebui nici măcar să fie adusă în dezbatere publică.

Scutirea de impozit pe dividende cât și renunțarea la cele 4 contribuții sociale (contribuția pentru fondul de șomaj, contribuția la fondul de garantare a creanțelor salariale, contribuția pentru concedii și indemnizații și contribuția pentru fondul de risc în caz de accidente de muncă și boli profesionale), înseamnă pentru bugetul public o pierdere de venituri de peste 5 mld lei anual, adică aproape dublu față de cât obține Guvernul într-un an prin majorarea accizelor.

Este evident că dintr-un astfel de mix de măsuri au de pierdut cei mulți, în special populația activă, pe de o parte afectată de creșterea prețurilor și pe de altă parte prin pierderea unor drepturi (aferente contribuțiilor sociale datorate în special de angajator și la care Guvernul a decis să renunțe).

Cerem Guvernului României să stopeze imediat acest tip de măsuri fiscale care consolidează un nou model de distribuire a bunăstării defavorabil populației active din România.

Cerem de asemenea Guvernului constituirea de urgență a unui grup de lucru pentru modificarea Codului Fiscal, cu implicarea partenerilor sociali, astfel încât să se asigure premisele pentru o politică fiscală echitabilă, predictibilă și sustenabilă, așa cum BNS, prin intermediul Dnului Președinte Dumitru Costin, a solicitat în cadrul reuniuniii Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social din 27.07.2017.

 

 


Sursa: Departamentul de Presa BNS


Vezi lista modificarilor la Codul muncii

Standard
Codul muncii va suferi modificari majore care au drept scop de a eficientiza activitatea de control a inspectorilor de munca pentru combaterea muncii nedeclarate, precum si pentru definirea mai clara a regimului sanctionator al muncii nedeclarate. Proiectul de lege prin care se dorea modificarea Codului muncii a fost mutat in sarcina Guvernului care a adoptat in sedinta de vineri, 04.08.2017, proiectul de Ordronanta pentru modificarea si completarea Codului muncii, care urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial.

0


Astfel, potrivit Proiectului de OUG pentru modificarea si completara Codului muncii se modifica si se completeaza o serie de articole, dupa cum urmeaza:

Se introduce un nou articol, art. 15^1 cu urmatorul cuprins:
“Art. 15^1 In sensul prezentei legi, munca nedeclarata reprezinta:
a) primirea la munca a unei persoane fara incheierea contractului individual de munca in forma scrisa, in ziua anterioara inceperii activitatii.

b)primirea la munca a unei persoane fara transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii.

c)primirea la munca a unui salariat in perioada in care acesta are contractul individual de munca suspendat.

d) primirea la munca a unui salariat in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial.”

Se modifica art.16 si va avea urmatorul cuprins:
“(1) Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana, anterior inceperii activitatii de catre salariat. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului.

(2) Angajatorul este obligat ca, anterior inceperii activitatii, sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca.

(3) Anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca se inregistreaza in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca.

(4) Angajatorul este obligat sa pastreze la locul de munca o copie a contractului individual de munca pentru salariatii care presteaza activitate in acel loc.

(5) Munca prestata in temeiul unui contract individual de munca constituie vechime in munca”.

(6) Absentele nemotivate si concediile fara plata se scad din vechimea in munca.

(7) Fac exceptie de la prevederile alin. (6) concediile pentru formare profesionala fara plata, acordate in conditiile art. 155 si 156.”

Se modifica alin.(5) al articolului 17 si va avea urmatorul cuprins:

”(5) Orice modificare a unuia dintre elementele prevazute la alin. (3) in timpul
executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, anterior producerii modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege sau in contractul colectiv de munca aplicabil”.

Se modifica art.119 si va avea urmatorul cuprins:
” Angajatorul are obligatia de a tine la locul de munca evidenta orelor de munca
prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidentierea orei de incepere si a celei de sfarsit a programului de lucru, si de a supune controlului inspectorilor de munca aceasta evidenta, ori de cate ori se solicita acest lucru”.

Se modifica lit.e) de la alin.(1) al articolului 260 si va avea urmatorul cuprins:
”e) primirea la munca a unei persoane fara incheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. (1) lit. a), cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata.”

Se introduc trei noi litere dupa lit.e) de la alin.(1) al articolului 260, lit. e^1 – e^3, cu urmatorul cuprins:
” e^1) primirea la munca a unei persoane fara transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii, cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata;

e^2) primirea la munca a unui salariat in perioada in care acesta are contractul individual de munca suspendat, cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata;

e^3) primirea la munca a unui salariat in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial, cu amenda de 10.000 lei pentru fiecare persoana identificata”.

La alineatul (1) al articolului 260, dupa litera p) se introduce o noua litera, litera q), cu urmatorul cuprins:

„q) incalcarea prevederilor art. 16 alin. (4), cu amenda de 10.000 lei”

Se introduce un nou alineat dupa alin.(1) al articolului 260, alin.(1^1), cu urmatorul cuprins:
”(1^1) Contravenientul poate achita in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din amenda prevazuta la alin. (1) lit. e)- e3), inspectorul de munca facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal. ”

Se introduc doua noi alinetate dupa alin.(3) al articolului 260, alin. (4) si (5) cu urmatorul cuprins:
„(4) In cazul constatarii savarsirii uneia dintre faptele prevazute la alin. (1) lit. e)- e^2) inspectorul de munca dispune, ca sanctiune complementara, sistarea activitatii locului de munca organizat, supus controlului, conform procedurii de sistare elaborata de Inspectia Muncii si aprobata prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, dupa consultarea prealabila a confederatiilor sindicale si patronale reprezentative la nivel national;

(5) Angajatorul poate relua activitatea numai dupa achitarea amenzii contraventionale aplicate si dupa ce demonstreaza ca a remediat deficientele care au condus la sistarea activitatii: prin incheierea contractului individual de munca, transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor sau, dupa caz, incetarea suspendarii contractului individual de munca si constituirea si plata contributiilor sociale si a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucratorului pe perioada in care a prestat activitate nedeclarata.”

Alineatul (4) al articolului 264 potrivit caruia primirea la munca a mai mult de 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca constiuie infractiune se abroga.

Se modifica alineatul (2) al articolului 265 cu urmatorul cuprins:
”Primirea la munca a unei persoane aflate in situatie de sedere ilegala in Romania, cunoscand ca aceasta este victima a traficului de persoane constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. ”

Avand in vedere ca se majoreaza cuantumul amenzii pentru netransmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii, care prevede in prezent o amenda intre 10.000 lei si 20.000 lei si care potrivit noilor modificari se stabileste la 20.000 lei, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante prevederile art. 9 alin. (1) din HG. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor se aborga.


Ce vor să audă angajatorii în timpul unui interviu.

Standard

Cinci sfaturi pentru cei care își caută job. Ce vor să audă angajatorii în timpul unui interviu

.4Nu este nimic pe care un recrutor îl urăște mai mult decât să vorbească cu un solicitant plictisitor, care pare că nu-i pasă de oportunitate. Din păcate, ei nu reprezintă minoritatea. Majoritatea solicitanților au neglijat să facă atât de mult interviul de angajare în așa fel încât nu au catadicsit să dea o căutare rapidă pe Google despre companie. Ei răspund la telefon, fără să-mi mulțumească pentru că am luat legătura cu ei și nici nu și-au arătat interesul sau entuziasmul față de ceea ce le spun.

Primele cinci sfaturi despre modul în care studenții și alți solicitanți de locuri de muncă pot impresiona recrutorii ca mine:

1. Fii entuziasmat

Dacă sunteți contactat de compania unde ați aplicat, ar trebui să fiți foarte recunoscător. Dacă o companie și-a făcut timp să vă contacteze și să vă ofere o șansă, fiți entuziasmat! Indiferent dacă interviul este pentru jobul de vis sau doar pentru a face niște bani în timpul sărbătorilor de vară, arătați un entuziasm. Nu este nimic pe care un recrutor îl urăște mai mult decât să vorbească cu un solicitant plictisitor, care pare că îi pasă mai puțin de oportunitate.

Companiile sunt încântate să aducă indivizii dornici cu o energie ridicată și idei proaspete în echipa lor, așa că arătați-le că sunteți încântaț de șansa oferită.

2. Aflați de ce doriți acest loc de muncă în particular

Fă-ți timp pentru a cerceta compania și poziția. Având câteva cunoștințe de bază vă va face interviul să meargă mult mai bine. Cu cât știți mai mult despre istoricul și obiectivele unei companii, cu atât mai probabil veți fi capabili să vă conectați și experiența profesională la poziția pentru care aplicați.

De exemplu: știind că poziția implică termene limită, este timpul ideal pentru a menționa experiențele relevante, cum ar fi rolul de contribuabil la ziarul universității sau faptul că dețineți adesea poziții în care managementul timpului a fost de asemenea un factor principal.

Notă: Nu dați niciodată motivul pentru care aplicați ca „Am nevoie doar de un loc de muncă”. Acest lucru arată că nu aveți nici un interes real în ceea ce privește poziția sau pasiunea pentru ceea ce face compania, ci doriți doar să vedeți bani în bancă. În mod surprinzător, acesta este un răspuns extrem de popular și un adevărat steag roșu pentru recrutori.

3. Faceți conexiuni

Pentru a începe un interviu, solicit adesea solicitanților să-mi povestească puțin despre experiența lor de lucru. De multe ori, ei îmbrățișează ultimii ani de muncă, fără să-mi spună cea mai importantă parte a acestor experiențe.

Acordați-vă timp pentru a evidenția responsabilitățile specifice pe care le-ați avut sau abilitățile pe care le-ați dezvoltat prin locurile de muncă pe care le-ați avut. Spunând că ați avut un serviciu de relații cu clienții este mult mai impresionant decât dacă adăugați faptul că ați reușit să vă îmbunătățiți abilitățile de comunicare și capacitatea de a rămâne concentrați sub presiune sau că ați asistat adesea managementul cu sarcini mai avansate.

4. Luați în considerare împrejurimile dumneavoastră

Când participați la un interviu telefonic, asigurați-vă că vă aflați într-un spațiu liniștit. Recrutorii ar prefera mai degrabă să reveniți cu un telefon mai târziu, decât să se chinuie să descifreze ceea ce spui în timp ce concurezi cu trafic de fond sau voci.

Dacă sunteți acasă când primiți apelul, cereți politicos intervievatorului să stea pentru o clipă în timp ce mergeți în altă cameră, departe de distragerea televizorului sau a membrilor familiei voastre.

5. Nu vă bâlbăiți

Luați timp să vă gândiți un moment înainte de a vorbi și de a pregăti un răspuns concis la întrebarea adresată. Încearcați pe cât posibil să nu vă repetați. Va face să fiți nervoși și să nu vă gândiți la viitoarele mișcări. Relaxați-vă și asigurați-vă că vă îndreptați cu încredere spre reușită cu răspunsurile dumneavoastră.

În concluzie:

– Fiți politicos și recunoscător pentru această ocazie.

– Fiți suficient de atenți să găsiți un spațiu liniștit pentru a asculta cu atenție și pentru a vă aduna propriile gânduri.

– Cel mai important este să fiți încântați și optimiști că acest interviu ar putea să deschidă ușile pentru avansarea în carieră.